ارسال گزارش تصویری از خیمه های معرفت | خیمه معرفت % %

ارسال گزارش تصویری از خیمه های معرفت

ارسال گزارش تصویری از خیمه های معرفت

لطفا تصاویر خیمه های معرفت را با شرایط ذیل ارسال نمایید

۱- تصاویر باکیفیت باشند

۲- مبلغ و جمعیت در تصاویر مشخص باشند

۳- حتی الامکان بنر خیمه معرفت و امامزاده در تصاویر مشخص باشد

۴- تصاویر گلچین شده باشند و در هر فرم شما می توانید سه تصویر ارسال نمایید

۵- تصاویر به تفکیک استان در سایت بارگزاری خواهد شد

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید